નવા નવા લગ્ન બાદ અને લગ્નના એક વર્ષ પછી...

નવા નવા લગ્ન બાદ અને લગ્નના એક વર્ષ પછી... પતિ-પત્ની વચ્ચેનો સંવાદ...
 
લગ્નના એક-બે દિવસ બાદ:
 
પતિ: તો હવે શેની રાહ જોવે છે? 
 
પત્ની: શું તમે એવું ઈચ્છો છો કે હું જતી રહું ?

 પતિ: નારે ના! એવું તો હું વિચારી પણ ન શકું.

 પત્ની: શું તમે મને પ્રેમ કરો છો?
 
પતિ: હા! એક નહી હજાર વખત!!
 
પત્ની: શું તમે મને ક્યારેય દગો આપ્યો છે?
 
પતિ: ક્યારેય નહી! એતો તું સારી રીતે જાણે છે, છતાં પૂછે છે?
 
પત્ની: હવે તમે મારા મુખને ચૂમસો ?
 
પતિ: અરે એના માટે તો હું કોઈપણ તક નહી છોડું.
 
પતિ: શું તમે મને મારશો?
 
પતિ: મને શું હડકાયું કૂતરું કરડ્યું છે તો હું એવું કરીશ.
 
પત્ની: શું તમે મારા પર વિશ્વાસ કરો છો?
 
પતિ: હાં!
 
પત્ની: ઓહ ડાર્લિંગ!!!
 
લગ્નના એક વર્ષ બાદના વાર્તાલાપ માટે કૃપા કરી નીચેથી ઉપર વાંચો...

Posted via email from fenildesai's posterous

Comments